روش هاي نوين تدريس (مستندات تجربیات مدون دبیر حرفه و فن)

قسمتی از متن: درس حرفه و فن که در حال حاضر یکی از دروس دوره راهنمایی تحصیلی است در سایر کشورها نیز تحت عنوان هایی مانند آموزش تکنولژی ، مهارت های زندگی، فن تدبیر و امثال آن تدریس می شود از سال 1351 که نظام آموزشی کشور تغییر کرد و دوره راهنمایی جایگزی

تحقیق پیرامون کاشیکاری اصفهان(مدرسه چهارباغ )

مقدمه : آموزش از دیرباز اهمیت داشت، بعد از اسلام مورد توجه جدی قرار گرفت و باعث پیشرفت تمدن و فرهنگ در عصر تجدید حیات اسلامی گردید. در دوره صفویه با انتخاب مذهب تشیع به عنوان مذهب رسمی و رونق علوم مختلف، مدارس اهمیتی هر چه بیشتر در زندگی شهری یافتند

پروژه کنترل سرعت موتورهای سنکرون

چکیده : هدف از این مقاله مطالعه کنترل PWM چند سطحی از مبدل آهنربایی دائم ماشین های همزمان آبشاری است. ما اولین بار در کنترل سرعت PMSM از کنترل میدان گرا استفاده کردیم سپس الگوی کنترل سه سطحی مبدل ها را با استفاده ازعملکرد تولید توسعه دادیم. در بخش سو

تحقیق پیرامون کاشت و بهره برداری زعفران

قسمتی از متن: زعفران در خاک های سبک با ترکیبی از شن و رس و خاک های دارای ساختمان متوسط و کم و بیش نرم با نفوذ پذیری خوب و خاک های حاوی کلسیم یا آهکدار بهتر به عمل می آید.از نظر توپوگرافی زمین های باشیب کمتر از 8% و در ایران سطوح ارتفاعی بین 1300 تا23